Artikel 1. Algemeen 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle
geleverde producten en diensten, geleverd door Feestgeest, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door
Feestgeest uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Feestgeest is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor
zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de
Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van
gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene
Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Feestgeest zijn vastgelegd en
hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. Feestgeest is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan
door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst
vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-
mail wordt overeengekomen.
2. Feestgeest behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet
te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende
voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft
Feestgeest het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Feestgeest genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn
vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan
Feestgeest bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen
als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de
voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
Bij niet tijdige levering dient Feestgeest schriftelijk in gebreke te worden gesteld,
waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Feestgeest opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak
dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem
rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende
overeenkomst.
3. In geval Feestgeest de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald
gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van
Feestgeest op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de
goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst
kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Feestgeest te sturen.
Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Feestgeest zal de Afnemer zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties
heeft, zal Feestgeest de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is
overeengekomen zal Feestgeest daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van
de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Feestgeest geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Feestgeest kunnen worden
toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Feestgeest naast vergoeding van de gemaakte
kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming
van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van Feestgeest op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende
gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Feestgeest ter kennis
gekomen omstandigheden Feestgeest goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan
zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Feestgeest de Afnemer bij het sluiten van de
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Feestgeest bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Feestgeest
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid
om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met
Feestgeest te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden,
dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Feestgeest te melden. De klant dient
het product – na overleg met Feestgeest – te sturen naar een door Feestgeest
vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende
verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het
product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst
met Feestgeest ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal
Feestgeest deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Feestgeest het
door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
Feestgeest behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een
gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product
reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Feestgeest
of de leverancier van het product) is beschadigd.
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Feestgeest schade heeft
opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de
klant komt, zal Feestgeest de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis
stellen. Feestgeest heeft het recht om de waardevermindering van het product als
gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. Feestgeest zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
Feestgeest, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een
daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen
geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden
3, 4 en 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De
vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een
looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij
vooruitbetaling.
2. Als de Afnemer een factuur van Feestgeest niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft,
is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Feestgeest op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de
producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u
de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten).
Zie ook Artikel. 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Feestgeest tot het moment
van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor
de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,
alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het
recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Feestgeest, te
bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Feestgeest heeft voldaan.
3. Ingeval Feestgeest de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald
gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van
Feestgeest op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de
goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht
1. Indien Feestgeest door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan
voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als
Feestgeest als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Feestgeest zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte
stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking,
doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden
gemeld aan Feestgeest.
2. Indien een klacht gegrond is zal Feestgeest de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Feestgeest en de Afnemer is Nederlands recht van
toepassing.

 

FEESTGEEST
GROEN VAN PRINSTERERLAAN 92D
1181TR AMSTELVEEN

KvKnr: 34318746
BTWnr: 8204.76.031.B.01

E-mail: info@feestgeest.nl